سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدعلی طباطبایی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
احسان شاکری – کارشناس ارشد زراعت

چکیده:

به منظور بررسی اثر تنش خشکی برعملکرد و اجزای عملکرد ارقام پاییزه گلرنگ آزمایشی در سال زراعی ۸۸-۸۷ در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات یزد بصورت طرح اسپیلت پلات در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد دور آبیاری به عنوان فاکتور اصلی در سه سطح به ترتیب ۷ روز، ۱۴ روز و ۲۱ روز اعمال شد و فاکتور فرعی ارقام پاییزه گلرنگ IL111,LRV,PI,Local در چهار سطح بودند مقدار آب آبیاری ثابت و به میزان ۳۰۰۰ لیتر درهر کرت بود که برای اندازه گیری از کنتور استفاده شد نتایج آزمایش حاکی از اختلاف معنی دار عملکرد دانه در تیماره ای ۷ روز، ۱۴ روز و ۲۱ روز بود. از میان اجزای عملکرد دانه وزن هزاردانه در تیمار ۷ روز معنی دار شد و تیمارهای ۱۴ روز و ۲۱ روز در یطک سطح آماری قرار گرفتند. نتیجه کلی این آزمایش نشان داد که بااعمال آبیاری با دور ۷ روز ارقام محلی و LRV بیشترین عملکرد دانه را داشتند و برای شرایط آب وهوای یزد و مشابه مناسب تر می باشند.