سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علیرضا امینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
علی سلیمانی –

چکیده:

به منظور بررسی عملکرد دانه عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت ارقام جو درتیمارهای مختلف تنش خشکی آزمایشی بصورت کرتهای یکبارخرده شده درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادف یدر۴ تکرار درمزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اجرا شد تیمارهای دورآبیاری براساس تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A 80و۱۰۰و۱۲۰ میلی متر درکرت اصلی و ۴رقم جو فصیح نصرت ریحان ۰۳ یوسف درکرتهای فرعی قرارگرفتند آبیاری تاثیر معنی داری برتعداد خوشه بارور درمترمربع تعداددانه درخوشه وزن هزاردانه عملکرد دانه عملکرد بیولوژیکی و شاخص برداشت داشت رقم نیز تاثیر معنی داری برتمامی این صفات آزمایشی داشت اثرمتقابل آبیاری و رقم برتعداددانه درخوشه و شاخص برداشت معنی دار گردید آبیاری براساس ۸۰ میلی متر تبخیر ازتشتک تبخیر بیشترین تعداد خوشه بارور تعداددانه درخوشه وزن هزاردانه عملکرد دانه عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت را به خود اختصاص داد بیشترین وزن هزاردانه نیز مربوط به رقم نصرت بود.