سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا کاظمی قلعه – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
ولی ربیعی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
فریبرز شکاری – استادیار دانشگاه مراغه

چکیده:

خشکی ازجمله تنشهای محیطی است که بیشتر جنبه های رشد گیاه و فرایند بیوشیمیایی و مرفولوژیکی آن را تحت تاثیر قرارمیدهد این پژوهش درراستای بررسی اثرتنش خشکی برخصوصیات مورفولوژیکی سه رقم توت فرنگی بصورت آزمایش فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد تنش خشکی تاثیر معنی داری (P < /01) بروزن تر و خشک برگ و سطح برگ گیاه توت فرنگی داشت درصورتی که تنش خشکی تاثیر معنی داری بروزن ترریشه نداشت نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که با افزایش شدت تنش خشکی وزن تر وخشک برگ و سطح برگ کاهش می یابد و شدت تنش خشکی بیشتر دو رقم پاروز و کاماروز را از بین رفتند.