سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

آیسودا فولادیوندا – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
عطااله سیادت – استاددانشگاه آزاد اسلامی دزفول
عزیز آفرینش – مربی پژوهشی مرکز تحقیقات صفی اباد دزفول

چکیده:

تنش خشکی یکی از عوامل اصلی کاهش عملکرد ذرت دانه ای دراکثر مناطق ایران است به منظور بررسی و مقایسه صفات رویشی و عملکرد کمی هیبریدهای داخی و خارجی ذرت تحت شرایط ابیاری عادی و تنش خشکی درشرایط استان خوزستان ازمایشی درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار درسال ۱۳۹۰ انجام شد فاکتورهای ازمایش شامل ۲سطح تنش آبایری نرمال و تنش خشکی و ۱۲ رقم بود نتایج حاصل ازاین پژوهش نشان داد که هیبرید و تنش تاثیر معنی داری برارتفاع بوته قطربلال طول بلال عملکرددانه و عملکرد بیولوژیک داشتنداثرمتقابل هیبرید و تنش خشکی برهیچکدام از صفات مورد بررسی معنی دار نبود بیشترین عملکرد دانه درحالت آبیاری نرمال به مقدار ۱۰۰۴۵ کیلوگرم درهکتار بدست آمد که اختلاف معنی داری با تیمار تنش خشکی داشت درمورد تاثیر رقم برعملکرددانه بیشترین عملکرد دانه دررقم DKC 6375 به مقدار ۹۶۲۸ کیلوگرم درهکتار بدست آمد که نسبت به سایرارقام برتر بود.