سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا کاظمی قلعه – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
ولی ربیعی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
فریبرز شکاری – استادیار دانشگاه مراغه

چکیده:

خشکی از جمله تنشهای محیطی است که براکثر مراحل رشد گیاهان اثرات زیان آوری دارد این آزمایش درراستای اثرتنش خشکی برروی تراکم و ابعاد روزنه بصورت آزمایش فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی درچهارسطح تیمار خشکی ۲۵ AW, % 50 AW, %75 AW, FC برروی سه رقم توت فرنگی انجام شد تیمار خشکی اثرمعنی دارP < /05 برتراکم روزنه داشت ولی تراکم روزنه دربین ارقام اختلاف نشان نداد درازای و پهنای روزنه و طول منفذ تحت تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی و ارقام توت فرنگی قرارگرفت که با افزایش شدت تنش خشکی ابعاد روزنه کاهش یافتدررقم پاروز این کاهش نسبت به دیگر ارقام چشمگیرتر بود.