سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی حجری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
احمدرضا گلپرور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد خوراسگان
امیرحسین نیرین جزی –

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی برعملکرد و اجزا عملکرد ۴ رقم جدید آفتابگردان آزمایشی درتابستان ۱۳۸۸ درمزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان واقع درروستای کبوترآباد بصورت طرح کرت های خرده شده درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در۳ تکرار اجرا گردید سطوحتنش به عنوان عامل اصلی در۴سطح شامل آبیاری براساس میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A تیمارشاهد آبیاری براساس ۱۵۰ میلی متر تبخیر ازتشتک تبخیر تنش ملایم آبیاری براساس ۱۸۰ میلیمتر تبخیر ازتشتک تبخیر تنش شدید و آبیاری براساس ۲۲۰ میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر تنش بسیار شدید و رقم هم به عنوان عامل فرعی در۴ سطح شامل ارقام Kc20/83 Es ، Arm.Mok18-85 ، S1 Re-85-Es به همراه رقم master انتخاب شدند مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که رقم Master Arm.Mok18-85 درتیمار شاهد بالاترین قطرطبق راب ه ترتیب به میزان ۲۲و۲۱/۳۳ سانتی متر به خود اختصاص دادند مقایسه میانگین اثرمتقابل تیمارها درارتباط با عملکرد روغن نیز نشان داد که ارقام S1 Re-85-Es وMasterدارای بالاترین عملکرد روغن درتیمارهای شاهد وتنش ملایم می باشند.