سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ژیلا نجفی – فارغ التحصیل ارشد زراعت
مهرداد یارنیا – هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
میرسعید عابدی – مرکز تحقیقات کشاورزی خسرو شهر
محمدباقر خورشیدی بنام – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی هیات علمی دانشگاه

چکیده:

به منظور بررسی اثر تنش آخر دوره برعملکردو اجزای عملکرد ۱۰ لاین گندم نان،آزمایشی در سال زراعی ۸۸-۸۷ به صورت سپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار و دو فاکتور شامل ۲ سطح تنش آبی و بدون تنش و ۱۰ رقم گندم در مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی اجرا گردید. صفات مورد اندازهگیری شامل ارتفاع بوته، تعدادسنبلچه در سنبله، تعداد روز تارسیدگی فیزیولوژیک وعملکرد دانه بودند.هدف این بررسی ارزیابی تحمل به خشکی آخر فصل ارقام گندم براساس عملکردوشاخصهای حساسیت به تنش بود.نتایج نشان داد بین ارقام از نظر صفات مورد مطالعه اختلاف معنی داری وجود دارد.اثر متقابل رقم درسطوح تنش برای صفت وزن دانه های سنبله معنی دار گردید.درارزیابی شاخص های تحمل به خشکی نیزمشخص شدکه از نظر شاخص حساسیت به تنش خشکیSSI) ارقام ۷و ۹وبراساس شاخص میانگین هندسی بهره وری رقم ۳، به عنوان متحمل ترین رقم و براساس شاخص تحمل به تنش در شرایط تنش آبی،رقم ۷ به عنوان رقم متحمل و بالاخره براساس شاخص فرناندز رقم ۳ به عنوان متحمل ترین رقم شناسایی شد.با توجه به نتایج بدست آمده ازمقایسه میانگین ارقام، رقم ۳ باداشتن بیشترین اجزای عملکرد به عنوان صفت تاثیر گذار در تحمل به خشکی ،به عنوان رقم برتر نسبت به سایرارقام شناخته شد.به طور کلی در بین ارقام مورد بررسی بیشترین عملکرد دانه مربوط به ارقام ۳و ۶وکمترین آن مربوط به ارقام ۵،۷،۸ و ۹بود