سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اسماعیل قلی نژاد – دانشگاه پیام نور-گروه علمی علوم کشاورزی

چکیده:

به منظور بررسی اثرات کمبود آب، مقادیر متفاوت نیتروژن و تراکم بوته بر، عملکرد، درصد روغن، درصد پروتئین و بنیه بذر آزمایشی در دو سال زراعی ۱۳۸۷-۱۳۸۶ و ۱۳۸۸-۱۳۸۷ به صورت کرت های دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. فاکتور اصلی سه سطح آبیاری مطلوب (I1)، تنش ملایم (I2) و تنش شدید خشکی (I3) در کرت های اصلی ( به ترتیب آبیاری پپس از تخلیه ۵۰ و ۷۰ و ۹۰ درصد آب قابل استفاده ) و فاکتور فرعی شامل سه سطح نیتروژن به ترتیب کاربرد ۱۰۰ و ۱۶۰ و ۲۲۰ کیلوگرم نیتروژن خالص درهکتار) و تراکم بوته به عنوان تیمار فرعی فرعی دراای هس طح تراکم ۵/۵۵ و ۶/۶۶ و ۸/۳۳ بوته در متر مربع در منطقه ارومیه بودو تنش خشکی شدید در مقایسه با تیمار آبیاری مطلوب عملکرد دانه را ۶۰ درصد کاهش دادو با افزایش مصف نیتروژن و تراکم بوته عملکرد دانه افزایش یافت. با افزایش شدت تنش خشکی میانیگین صفت درصد روغن و وزن کل گیاهچه کاهش ولی میانگین صفات هدایت الکتریکی و درصد پروتئین افزایش یافت. با افزایش نیتروژن میانگین درصد پروتئین و وزن کل گیاهچ افزایش ولی میانگین درصد روغن کاهش یافت هدایت الکتریکی بذر تحت نیتروژن قرار نگرفت. با افزایش تراکم بوته نیز میانگین صفات هدایت الکتریکی و درصد روغن افزایش ولی میانگین صفات درصد پروتئین و وزن کل گیاهچه کاهش یافت.