سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

منیژه پازوکیان – کارشناس ارشد گروه فیزیوهوژی ورزه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
مقصود پیری – استادیار گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
محمدعلی کهن پور – کارشناس ارشد گروه فیزیوهوژی ورزه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
حمید آقاعلی نژاد –

چکیده:

تاثیر تمرین در ارتفاع بر پاسخ هورمونهای تیروئیدی کمتر مورد توجه قرار گرفته است . ۱۵ مرد جوان فعال داوطلب شرکت در پژوهش با میانگین سنی۳/۶۹±۲۴ سال در دو جلسه تمرین هوازی شامل ۷۵ دقیقه دویدن با شدت ۳۵ % ضربان قلب بیشینه در دو شرایط نورموکسی و هیپوکسی معادل ارتفاع ۱۳۰۵ متر شرکت کردند . قبل ، بلافاصله بعد و ۱ ساعت بعد از تمرین، نمونه خونی گرفته شد و برای هر نمونه غلظت سرمی تیروتروپی،)TSH( تیروکسینT4و تری یدوترونین )T 3اندازه گیری شد. جهت بررسی تغییرات متغیرها از قبل تا بلافاصله بعد و تا ۱ ساعت بعد از تمرین از روش آماری آنووا با اندازه گیری مکرر و جهت مقایسه بین دو جلسه تمرین از آزمونT جفتی استفاده شد. غلظت هر سه هورمون بلافاصله بعد از تمام جلسات تمرین افزایش داشت که بعد از آن درمورد TSH وT3به سمت مقادیر استراحتی کاهش یافت اما در موردT 4 تقریبا در همان میزان باقی ماند . با توجه به تغییرات هورمونها و بخصوص مقدار کمترT3در شرایط هیپوکسی، به نظر می رسد فشار ناشی از تمرین در شرایط هیپوکسی بیشتر باشد ، هرچند که تفاوت معنادار بین شرایط نورموکسی و هیپوکسی معادل ارتفاع ۱۳۰۵ متر وجود نداشت . شاید با افزایش ارتفاع تفاوت معنادارمشاهده شود