سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود سلطانی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
سیدمحمود حجازی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
حسین پیمانی زاد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
مرضیه اشکانی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

زمینه و هدف: مولتیپل اسکلروزیس یا ام. اس یک بیماری مزمن و ناتوان کننده سیستم عصبی است که میلین سیستم اعصاب مرکزی ) مغز و نخاع( را تخریب می کند. خستگی شایع ترین و ناتوان کننده ترین علامت بیماریمولتیپل اسکلروزیس است . تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر یک برنامه تمرینی به مدت ۶ هفته در داخل آب بر شدت خستگی بیماران ام. اس می باشد. وش کار: نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق نیمه تجریی است ، لذا از میان ۱۰۰ نفر بیمار ام. اس زن، ۴۰ نفر به عنوان نمونه با درجه بیماری ۶ تا ۱ میانگین مدت بیماری ۱±۴ سال و دامنه سنی ۰۵ تا ۱۵ سال انتخاب و به صورت تصادفیبه دو گروهتجربی ۱۵ نفرو کنترل ۱۵ نفر تقسیم شدند. برنامه تمرینی برای گروه تجربی به مدت ۶ هفته و هر هفته ۷ جلسه با شدت ۶۰-۵۰در صد حد اکثر ضربان قلب اعمال شد . داده ها به وسیله ی آمار توصیفی وآزمون tمستقل و وابسته تحلیل شد. افته ها: میانگین شدت خستگی پس آزمون در گروه تجربی ۳/۶±۱/۶ و در گروه کنترل ۳/۶ ± ۱/۶بود. تفاوت معنی داری از نظر میانگین شدت خستگی در دو گروه کنترل و تجربی مشاهده شد.اجرای تمرینات هوازی منتخب در آب باعث کاهش شدت خستگی بیماران ا . اس می شود. با توجه به این نتایج، متخصصان مربوطه می توانند از این تمرینات به عنوان یت درمتان مکمتل در کنتار درمانهای دارویی برای بیماران ا . اس استفاده کنند