سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدمهدی مظفری – استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
کاظم اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

چکیده:

بی تردید با وقوع انقلاب صنعتی در غرب و گسترش پیامدهای اقتصاد سرمایه داری در جوامع غربی و به دنبال آن تغییرات سریع وگسترده در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چهره جهان به طرز چشمگیری دگرگون شد. در این میان با به میدانآمدن رسانه های و از همه مهمتر تلویزیون، تاثیر بسزایی در تغییر رفتار و ظاهر جامعه داشته است. تلویزیون به عنوان رسانهای جمعیمیتواند همانند مرکز قدرتمند فرهنگی، نظام خویشاوندی، آداب و رسوم، ارزشهای اجتماعی و اخلاقی، زبان، هنر و ادبیات را که زیر بنای هویت جامعه محسوب میشوند، تحت تأثیر مثبت و منفی قرار دهد و با بهره گیری از فنون ارتباطی بر ایدههای فرهنگی و نگرشهای مردم تأثیر گذارد. این مقاله به بررسی میزان تاثیر تلویزیون بر مدگرایی بر اساس نظریه کاشت پرداخته است و میزان تاثیرعواملی چون ارزش های اجتماعی، سیاست، فرهنگی، تاریخی، جامعه، نوع نگاه به رسانه، تهیه کنندگان و برنامه سازان را از نظر دانشجویان بررسی کرده و تاثیر پذیری این عوامل را از تلویزیون را مشخص کرده است