سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسام فولادفر – هیات علمی موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، دانشجوی دکتری دانشگاه شهید چم
محمد مهدی اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

عوارض متناوب رودخانه نظیر تلماسه (دیون) از عوامل مهم تاثیر گذار در انتشار و انتقال مواد محلول در آب می باشند و به عنوان کنترلی برای میزان و توزیع غلظت مواد محلول محسوب می شوند. مدل های تحلیلی موجود، چه با رویکرد مخازن ناپایدار و چه با رویکرد پیشرفته تر فرآیندی تابع زمان ماند، قادر به شبیه سازی استهلاک غلظت عوارض بزرگ نظیر تلماسه نمی باشند. با کمک آزمایشهای متنوع در یک فلوم در گردش آب و رسوب، تاثیر شکل هندسی و جنس تلماسه روی میزان استهلاک غلظت مواد محلول غیر جذبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج آزمایشگاهی نشان داده اندکه با افزایش درجه استغراق تلماسه بلند، میزان استهلاک غلظت مواد محلول افزایش می یابد. شیب (تیزی) تلماسه نیز تاثیر مستقیم روی استهلاک غلظت این مواد دارد. اندازه مواد تشکیل دهنده تلماسه نیز تاثیر قابل ملاحظه ای در روند استهلاکی دارد. آزمایشها نشان داده اند که دیونهای ماسه ای به نسبت دیونهای شنی تاثیر بیشتری در کاهش غلظت مواد محلول در آب دارند.