سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرهاد مهاجری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
مریم شیرژیان – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز دانشگاه آزاد اسل
امین اله قسام – کارشناس ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور تاثیر تلفیق کولتیواسیون با مقادیر کاهش یافته علف کشها در کنترل علفهای هرز مزارع ذرت رقم ۷۰۴ آزمایشی در قطعه زمینی به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع در سال زراعی ۹۰ – ۸۹ به صورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در شهرستان فسا انجام شد . تیمارهای آزمایش شامل فاکتور A (علف کش و شاهد) در ۸ سطح و فاکتور B (کولتیواتور) در دو سطح می باشد. علف کشهای مورد استفاده شامل نیکو سولفورن که در دو سطح ۸۰ و ۴۰ گرم ماده موثره در هکتار، فورام سولفورن که در دو سطح ۴۵ و ۵/ ۲۲ گرم ماده موثره در هکتار و اولتیما در دو سطح ۱۷۵ و ۵/ ۸۷ گرم در هکتار می باشد. شاهد در دو سطح عاری از علف هرز در تمام فصل رشد و آلوده به علف هرز در تمام فصل رشد بود .فاکتور کولتیواتور ( B) در دو سطح عدم کولتیواتور و با کولتیواتور اعمال شد. نتایج نشان داد که تفاوت تیمارهای علف کشی و تیمار کولتیواتور معنی دار است. تیمارکولتیواتور تاثیر معنی داری بر کاهش وزن خشک علفهای هرز در کرتهای آزمایش در دو هفته پس از اعمال کولتیواتور نداشت. تفاوت تیمارها در کاهش وزن خشک علفهای هرز در ۱۵ روز پس از تیمار معنی دار بود. بهترین تیمار علف کشی در کاهش وزن خشک عل فهای هرز تیمار اولتیما ۱۷۵ گرم ماده موثره در هکتار بود.