سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مینو رستمی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی نساجی، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنع
حسین توانایی – استاد دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق سه دسته نخ پلی استر سفید، خاکستری و مشکی تکسچره تاب مجازی تحت عملیات تقلیل وزن قلیاییقرارگرفتند. تاثیر زمان عملیات تقلیل وزن قلیایی بر خواص تجعدی، گشتاور باقیمانده، خواص مکانیکی و درصد آبرفتگی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه مقدار تیتان دی اکسید وکربن بلک موجود در سه نمونه متفاوت است، تاثیرعملیات تقلیل وزن قلیایی بر خواص تجعدی، خواص مکانیکی، گشتاور باقیمانده و درصد تقلیل وزن و آبرفتگی متفاوت است. نتایج نشان میدهدکه درصد تقلیل وزن قلیایی با افزایش زمان عملیات افزایش می یابد و همچنین خواص تجعدی مثل جمع شدگی تجعد و مدول تجعد افزایش می یابد. گشتاور باقیمانده نیز با افزایش زمان عملیات تقلیل وزن قلیایی کاهش می یابد.