سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مینا سیدزاده – دانشگاه آزاد مشهد واحدگلبهار
رضا صدرآبادی حقیقی –
محسن نبوی کلات –
علیرضا میرشاهی –

چکیده:

به منظور بررسی تاثیرسطوح تراکم بوته و تفاله قهوه برعملکرد اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه آزمایشی درقالب اسپلیت پلات درطرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار انجام شد تیمارهای تراکم درچهارسطح ۳۰۰و۲۵۰و۲۰۰و۱۵۰ بوته درمترمربع و تیمارهای تفاله قهوه نیز درچهارسطح ۶۰و۴۰و۲۰و۰ تن درهکتار درنظر گرفته شد تفاله قهوه به عنوان کرت اصلی و تراکم بوته درکرت های فرعی قرار داده شد نتایج آزمایش نشان دادکه با افزایش میزان تفاله قهوه عملکرد دانه گیاه سیاهدانه کاهش پیدا کرد با افزایش تراکم از ۱۵۰ به ۲۵۰ بوته درمترمربع عملکرد دانه افزایش یافت تراکم ۳۰۰ بوته درمترمربع باعث کاهش عملکرد دانه گردید