سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اباذر اسمعلی عوری – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل
بهنام سعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل
موسی عابدینی –

چکیده:

جهت تعیین میزان رسوبدهی یک حوزه بهتر است از آمار ایستگاههای رسوب سنجی استفادهگردد. البته این آمار در کشور ما خیلی کامل و دقیق نیست ولی به هر حال وضعیت نسبی ازشرایط حوزه را در صورت تحلیل درست آمار در اختیار ما قرار می دهد. به دلیل اینکه در داخلمحدوده مورد مطالعه هیچ ایستگاه رسوبسنجی وجود ندارد لذا امکان برآورد رسوب در حوزه وزیرحوزه های این منطقه از روش تحلیل دبی رسوب وجود ندارد . جهت رفع این مشکل و تعیینرسوب باید از روشهای تجربی استفاده نمود. مدلهای زیادی جهت تعیین میزان رسوب به طوربه دلیل لحاظ نمودن فاکتورهای بیشتر MPSIAC مستقیم وجود دارند که در میان آنها مدلنسبت به سایر مدلها برای برآورد رسوب حوزه در نظر گرفته شده است. مدل پسیاک اصلاح شدهیک روش تجربی در برآورد فرسایش و رسوب میباشد. در این تحقیق با استفاده از (MPSIAC)در هر واحد کاری تعیین MPSIAC نقشههای پایه و بازدیدهای میدانی، امتیاز ۹ عامل مؤثر در مدلرسوبدهی( در هر واحد کاری و با توجه به نسبت مساحت آنها در کل ( R و با جمع کردن آنها میزان۴۱ و / حوزه به دست آمد. نتایج این تحقیق نشان میدهد که ضریب رسوبدهی در این حوزه ۴۷۰۱۰/ ۰ مترمکعب درکیلومترمربع در سال و وزن مواد رسوبی ۳۷۲۴ / مقدار رسوب ویژه آن ۱۴۱۴۷تن در سال میباشد.