سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا کمال – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب گروه مهندسی آب پردیس ابوریحان دانشگاه
علیرضا مساح بوانی – عضو هیئت علمی و استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تهران

چکیده:

دراین تحقیق در ابتدا نوسانات و مقادیر متوسط متغیرهای دما و بارش حوضه قره سو در دوره ۲۰۶۹-۲۰۴۰ میلادی با استفاده از مدل HadCM3-A2 و روش کوچک مقیاس کردن اماری مورد شبیه سازی قرارگرفت همچنین به منظور لحاظ عدم قطعیت نوسانات اقلیمی در محاسبات اقدام به شبیه سازی ۱۰۰ سری زمانی از متغیرهای دما و بارش منطقه برای دوره اتی شد نتایج نشان داد که در محدوده عدم قطعیت مربوط به نوسانات اقلیمی منطقه در ماههای مختلف سال بین ۰/۵ تا ۲درجه سانتیگراد افزایش برای دما و بین ۱۰- تا ۲۰ میلی متر تغییر برای بارش خواهد بود در ادامه وضعیت رواناب منطقه تحت تاثیر عدم قطعیت نوسانات اقلیمی مورد بررسی قرارگرفت دراین راستا و به منظور لحاظ کردن عدم قطعیت مدلهای هیدرولوژی از دو مدل بارش – رواناب IHACRES، SIMHYD استفاده شد واسنجی این دو مدل برای دوره پایه و معرفی ۱۰۰ سری زمانی از متغیرهای دما و بارش تولید شده در مرحله قبل به هر دو مدل محدوده تغییرات رواناب حوضه را برای دوره ۲۰۶۹-۲۰۴۰ مشخص ساخت .