سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سارا بلوک آذری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران
علیرضا مساح بوانی – استادیار گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران
سونیا زبردست – دانشجویکارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
مریم سادات میرصانع – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی

چکیده:

دراین تحقیق اثر تغییر اقلیم برطول دوره رشد و تبخیر و تعرق گندم در دوره های آتی مورد بررسی قرارگرفته است به منظرو تولید پارامترهای اقلیمی منطقه در سال های آتی داده های سناریوی A2 مدل HADCM3 در سطح دشت در دوره های زمانی ۲۰۱۰ -۲۰۳۹ و ۲۰۴۰-۲۰۶۹ و ۲۰۷۰-۲۰۹۹ با روش تناسبی کوچک مقیاس گردید طول دوره رشد با استفاده از شاخص GDD محاسبه و تبخیر و تعرق پتانسیل به کمک مدل هارگریوز ـ سامانی براوردگردید. نتایج این بخش نشان داد که در دوره های آتی درجه حرارت در تمامی ماههای سال افزایش خواهد داشت تحت شرایط تغییر اقلیم در آینده طول دوره رشد گیاه کوتاهتر خواهد شد تبخیر و تعرق گیاه در طول فصل رشد افزایش می یابد اما هرچه تاریخ کشت به سمت ماهها یسرد می رود آنگاه افزایش نیاز آبی کمتر خواهد شد.