سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود سلطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی، دانشگاه تهران
مسعود پارسی نژاد – داشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران
نغمه شاه نقی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد رشته ی آبیاری و زهکشی، دانشگاه تهران
علیرضا مساح بوانی – استاد یار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان،

چکیده:

شبکه های آبیاری بر اساس نیاز آبی هر منطقه طراحی و اجرا می شوند. بطوریکه برای تعیین نیاز آبی با توجه به مساحت زیرکشت، شرایط آب و هوایی و الگوی کشت برای ماه حداکثر، میزان تبخیر و تعرق گیاه مرجع محاسبه شده و با اعمال ضریبگیاهی مقدار تبخیر تعرق گیاهی تعیین می گردد. نیاز آبی با توجه به تبخیر تعرق گیاهی، باران موثر و کسر آبشویی قابلمحاسبه خواهد بود، بنابراین تبخیر تعرق پتانسیل و ضریب گیاهی از جمله عوامل مهم در طراحی شبکه ها ی آبیاری می باشد.از آنجایی که این پارامتر ها تابعی از شرایط آب و هوایی هستند لازم است تاثیر پدیده ی تغییر اقلیم بر آنها مشخص گردد تادر محاسبات و طراحی ها در نظر گرفته شود. در این تحقیق تاثیر پدیده ی تغییر اقلیم بر ضریب گیاهی گندم، ذرت و چغندرقند در خراسان رضوی مورد مطالعه قرار گرفت. برای شبیه سازی دوره های آینده (۲۰۳۹-۲۰۱۰)، (۲۰۶۹-۲۰۴۰)، (۲۰۹۹-۲۰۷۰) از خروجی مدل CGCM3، تحت سناریوی انتشار A2 استفاده شد و با استفاده از نرم افزار SDSM کوچک مقیلس شدند. تغییرات در رطوبت نسبی حداقل و سرعت باد برای دوره های آینده باعث شد، برای ضریب گیاهی گندم تا سال ۲۱۰۰ نسبت به دوره ی پایه و عدد پیشنهادی فائو تغییرات قابل توجهی مشاهده شود که این تغییرات همراه با نوسان های زیادی بود، ضریب گیاهی ذرت و چغندر قند نیز تحت تاثیر تغییرات رطوبت نسبی حداقل و سرعت باد قرار گرفتند ولی تغییرات آنها نسبت به گندم کمتر بود.