سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اصغر شاهرخی – استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه شهرکرد
مریم قائیدامینی هارونی – دانشجوی کارشناسی ارشد تاکسونومی اکولوژی دانشگاه ارومیه
علی خداکریمی – کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ارومیه

چکیده:

تغییر اقلیم با تاثیر برتغییر زمان گلدهی بصورت زودتر آغاز شدن فصل رشددر بهار و افزایش طوله فصل رشد بروز می کند تغییر در رفتار گلدهی گیاهان با تاثیر برجریان ژنی گرده افشانی اعمال می شود گلدهی زعفران در طی دو مرحله انجام می شود و در جه حرارت عامل اصلی کنترل کننده سرعت نمو در هر دو مرحله است با توجه به شواهد موجود درمورد افزایش درجه حرارت ناشی از گرمایش جهانی بنظر می رسد که رفتار گلدهی این گیاه در مناطق مختلف کشت آن در استانهای خراسان تحت تاثیر تغییرات اقلیمی آینده قرار خواهد گرفت بمنظور ارزیابی واکنش زعفران به افزایش دما ابتدا مدلی برای شبیه سازی رفتار گلدهی این گونه تهیه شد و سپس سرعت نمو و طول دوره گلدهی آن در پاسخ به ۰/۵ ، ۱و ۱/۵ و ۲ درجه سانت یگراد افزایش میانگین دمای روزانه نسبت به شرایط فعلی محاسبه و مورد بررسی قرارگرفت.