سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید ایل بیگی قلعه نی – دانشگاه شمال آمل
حمزه کارآموزیان – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

دربسیاری از مطالعات تحلیلی وآزمایشگاهی که تاکنون برروی اتصالات خارجی تیر – ستونهای بتن مسلح انجام شده است تاثیر پارامترهایی مثل درصد میلگرد طولی تیروستون درصد میلگرد عرضی تیروستون و جزئیات آرایش آنها درمقطع و همچنین تاثیر اندازه نیری محوری ستون بررفتار اتصالات درنظر گرفته شده و اثرتغییر مقاومت فشاری بتن که میت واند بررفتار اتصالات و نرخ تغییرات یک یا چندپارامتر از سازه دربرابر بارهای وارده تاثیر گذار باشد مورد بررسی قرارنگرفته است ازطرفی مطالعاتی که تاکنون بررفتار اتصالات بتنی صورت گرفته است یا رفتار آنها را تحت اثر بارگذاری یک طرفه مورد بررسی قرارداده و یا تحت اثربارگذاری چرخه ای و مقایسه بین رفتار دراین دو حالت صورت نپذیرفته است. دراینتحقیق ده گروه اتصال خارجی تیر ستون بتن مسلح با استفاده از نرم افزار ABAQUS مدلسازی و تحلیل شده و اثرتغییر مقاومت فشاری بتن برشکل پذیری و کارایی اتصال مورد بررسی قرارگرفته است.