سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهام فاضل نجف آبادی – دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی
حسین افضلی مهر – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

فرسایش بستر و جداررودخانه باعث تغییر خصوصیات رودخانه و غیریکنواختی جریان میشود ازسویی حضور پوشش گیاهی دردیواره ها باعث کندی جریان می شوددراین تحقیق برهمکنش جریان غیریکنواخت و پوشش گیاهی و تاثیر تغییرات شیب طی ازمایشاتی درفلومی شیشه ای با ساقه های برنج درجدار و ذرات شن درکف بررسی شده اند نتایج نشان داد که تغییر شیب درنیمرخ های سرعت محور مرکزی اثرنداشته ولی با نزدیک شدن به جدارتفاوت های مشاهده شده نیمرخ های تنش محور مرکزی حداکثر مقدار خود را درنزدیکی بستر اختیار کرده و این مقدار حداکثر با افزایش شیب کاهش نامحسوسی داشت