سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد جعفر هادیان فرد – دانشیار بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز
نورالله نجف آبادی – دانشجوی کارشناسی بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز
محمد اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز

چکیده:

تحقیق حاضر تلاشی برای یافتن پروسه پخت بهینه برای کامپوزیت زمینه اپوکسی Ly5052با تقویت الیاف E-glassبه فرم woven fabric نمره ۱۰۰ میباشد.بدین منظور تاثیر تغییر پارامترهای دما می باشد.وزمان پخت کامپوزیت مزبور بر خواص استحکامی آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر تاثیر مستقیم و چشمگیر هر یک از پارامترهای دما و زمان پروسه پخت بر خواص مکانیکی این کامپوزیت می باشد.بررسیها نشان داد که در محدوده دمایی بین ۵۰-۱۵۰درجه سانتی گراد پروسه پخت این کامپوزیت بهتر صورت میگیرد و بهینه ترین حالت آن جهت دستیابی به بالاترین خواص مکانیکی در دمای پخت ۷۵ درجه سانتی گراد به مدت زمان ۵۰۰ دقیقه حاصل میگردد.چنانچه زمان تولید و حداقل کردن آن مد نظر باشد پروسه پخت در دمای ۱۷۰ در جه سانتی گراد به مدت زمان ۵۰دقیقه مطلوب می باشد.