سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رجب حسامی راد – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی
راحله نژادرزمجوی اخگر –

چکیده:

هدف از این تحقیق تعیین سطح مناسب درصدخونی هلشتاین در گله های دو رگه مقاوم هلشتاین در شرایط تغییرات اقلیمی بوده است دراین مطالعه بیش از ۸۰۰۰ رکورد شیر طی سه سال از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ جمع آوری گردیده است طی این سالها هرروز دما و رطوبت نسبی ثبت شدند شاخص درجه حرارت و رطوبت THI محاسبه و با استفاده از آزمون t-test مورد مقایسه قرارگرفت گاوها از لحاظ درصدخونی هلشتاین به ۳ گروه تقسیم شدند: گره ۱ درصد خلوط هلشتاین کمتر از ۸۰% و گروه ۲ درصد هلشتاین ۸۰ تا ۸۹ درصد و در گره ۳ درصد خلوص هلشتاین بیشتر یا مساوی ۹۰% بوده است حداقل مربعات برای برآورد اثرات ثابت شامل شیردهی مقدارتولید شیر در روز ترکیب بین سالها و گروه های نژآدی مورد استفاده قرارگرفت. اثر ترکیب بین سالها و نژآدها برا ی مشخص کردن توانایی تحمل تغییرات اقلیمی هریک از گروه های نژآدی هلشتاین مورد استفاده قرارگرفت.