سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مونا فلاح شجاعی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم وصنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و م
سوگل مظلوم – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم وصنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واح
علیرضا صادقی ماهونک – استادیار گروه علوم وصنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گ

چکیده:

امنیت غذایی با تغییرات آب و هوایی در ارتباط متقابل میباشد و این تغییرات و تنوع آن ممکن است موجب به بروز خطراتی برای ایمنی مواد غذایی در مراحل مختلف زنجیره غذایی از تولید تا مصرف شود. برای مثال تغییر در دما و الگوی بارندگی، حوادث شدیدجوی، گرم شدن کره زمین و اسیدی شدن اقیانوسها و تغییر در روشهای انتقال آلودگی و غیره از جملهی این تغییرات میباشد،همچنین میتواند بر جنبههای اجتماعی و اقتصادی سیستمهای مواد غذایی مانند کشاورزی، پرورش دام و طیور ، تجارتهای جهانی، جمعیت و ذائقهی آنها موثر باشد. براساس گزارش منتشر شده توسط سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد ) FAO ،) مناطقی که بیشترین گرسنگی مزمن را دارند، تاثیرات بسیار زیادی را از ناحیهی تغییر آب و هوا متحمل میگردند. در این مقاله مروری بر تاثیرات بالقوه تغییرات آب و هوایی در ایجاد آلودگی و شناسایی استراتژیهای مناسب و اولویتهای پژوهشی به منظور کاهش اثرات تخریبی این تغییرات در امنبت غذایی صورت گرفته است.