سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدمحمود ریحانی رستمی – دانشجویان کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد خوروش – اساتید گروه علوم دامی دانشگاه صنعتی اصفهان
مسعود علیخانی –
حمیدرضا رحمانی –

چکیده:

این مطالعه به منظور بررسی تاثیر دانه های روغنی (گلرنگ و کانولا)، بر عملکرد گوساله های نر هلشتاین (۳۲ راس) در جیره آغازین به صورت یک طرح کاملاًً تصادفی، در ۴ تیمار (۸ تکرار در هر تیمار)، در گاوداری قیام در استان اصفهان (تابستان ۱۳۸۹) انجام شد. تیمارها به ترتیب شامل ۱) تیمار شاهد(بدون گلرنگ و کانولا)، ۲) ۵% کانولا، ۳) ۵% گلرنگ، ۴) ۵/۲% گلرنگ + ۵/۲% کانولا بودند. گلرنگ و کانولا به صورت آسیاب شده و مخلوط با جیره آغازین در اختیار گوساله ها قرار گرفتند. جیره ها از نظر میزان پروتئین و انرژی یکسان بودند. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SAS و رویه مدل های آمیخته (MIXED) مورد ارزیابی قرار گرفتند، و وزن اولیه گوساله ها به عنوان متغییر کمکی در نظر گرفته شد. برای گوساله ها ۳ دوره زمانی در نظر گرفته شد(۱تا ۳ هفتگی، ۴ تا ۷ هفتگی و ۱ تا ۷ هفتگی). نتایج هیچ اثر معنی داری را در میزان ماده خشک مصرفی و بازده خوراک بین ۳ دوره نشان نداد. همچنین میانگین افزایش وزن روزانه در دوره زمانی ۱ تا ۳ هفتگی و ۱ تا ۷ هفتگی معنی دار نبود، ولی افزایش وزن روزانه در دوره ۴ تا ۷ هفتگی در تیمار ۳ بیشتر از تیمار کنترل بود (p<0.01). نتایج تحقیق حاضر نشان داد که استفاده از دانه گلرنگ می تواند به عنوان راهکاری مناسب در جهت افزایش وزن گوساله ها باشد