سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهدی عقیقی شاهوردی کندی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه محقق اردبیلی
احمد توبه – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
عبدالقیوم قلیپوری – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
داود حسن پناه – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

چکیده:

این طرح در قالب فاکتوریل بر پایه بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار انجام شد. فاکتور اول سه سطح کودی (صفر، ۱۰۰ و ۲۰۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) و فاکتور دوم، ارقام سیب زمینی (آگریا، مارفونا، کلون B5 و کلون و B6) بود. نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که اثر رقم بر روی صفات اندازه متوسط غده، تعداد ساقه اصلی و فرعی، تعداد استولون و عملکرد غده معنی دار (۱%=α) به دست آمد. اثر کود نیتروژن و اثر متقابل رقم در کود نیتروژن نیز بر روی تمامی صفات فوق الذکر به اضافه تعداد متوسط غده معنی دار (۱%=α) شد. جدول مقایسه میانگین نیز نشان داد از نظر تعداد ساقه اصلی و فرعی در متر مربع کلون B5 با کاربرد ۱۰۰ و ۲۰۰ کیلوگرم کود نیتروژن خالص در هکتار بالاترین میزان را ب هدست آورد. از نظر تعداد استولون نیز کلون B6 با کاربرد ۱۰۰ و ۲۰۰ کیلوگرم کود بیشترین مقدار را دارا بود. کلون های B5 و B6 با کاربرد ۱۰۰ کیلوگرم کود بالاترین تعداد متوسط غده در بوته را به خود اختصاص دادند. از نظر اندازه متوسط غده نیز ارقام آگریا و مارفونا با کاربرد ۲۰۰ کیلوگرم کود در بالاترین میزان قرار گرفتند از نظر عملکرد رقم مارفونا و آگریا بیشترین تولید غده تر را در سطح کودی ۱۰۰ کیلوگرم کود نیتروژن خالص در هکتار داشتند.