سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امین ولی زاده قلعه بیگ – دانشجویکارشناسی ارشد تغذیه دام
نورمحمد تربتی نژاد – استاددانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سعید زره داران – استادیاردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رضا اشکانی فر – کارشناس ارشد

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تغذیه گیاه دارواش Viscum album برتعدادی از فراسنجه های خونی در بره های نر پرواری کردی آزمایشی با ۲۴ بره متوسط وزن زنده ۵/۱±۶/۳۱ انجام شد آزمایش شامل ۴ تیمار و ۶ تکرار بود بره ها به ۴ گروه تیمار تقسیم شده ودر باکسهای انفرادی قرارگرفتند تیمارهای آزمایشی به ترتیب شامل سطوح ۰، ۵ و ۱۰ و ۱۵ درصد دارواش بودند جیره ها به صورت کاملا مخلوط و دوبار در روز به بره ها تغذیه شدند در پایان دوره از رگ گردن بره ها خون گیری شد طول دوره آزمایش ۹۰ روز بوده و به علاوه ۲ هفته دوره عادت پذیری درنظرگرفته شد گلوکز، اوره، کراتینین، هماتوکریت، هموگلوبین، کسترول، تری گلیسیرید ، HDL، کل پروتئین، کلسیم، فسفر و البومین تعین گردیدند. نتایج نشان داد که میزان تری گلیسیرید خون بره های تغذیه شده با جیره حاوی ۱۰ و ۱۵ درصد دارواش بصورت معنی داری از گروه شاهد و ۵ درصد دارواش بیشتر بود P<0/05 .