سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علیرضا ولی کمال – دانشجوی کارشناسی ارشد
تقی قورچی – دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مهدی فرحپور – استاریار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
آشور محمدقره باش – استاد یار گروه علوم مجتمع آموزش عالی گنبد کاووس

چکیده:

به منظور بررسی تاثیرات سطوح مختلف جلبک سارگاسوم ایلیسیفولیوم در تغذیه دام، تحقیقی بر روی ۲۵ راس بره پرواری نژاد زل انجام شد. دراین تحقیق برهها به صورت تصادفی در ۴ گروه دستهبندی، و در قفسهای انفرادی نگهداری شدند. تیمارهای مورد استفاده شامل صفر، ۱۰ %، ۲۰ % و%۳۰ جلبک بود که به مدت ۶۰ روز به عنوان جایگزین علوفه استفاده شد. نتایج نشان دادند که وزن نهایی تحت تاثیر تیمارهای اعمال شده قرارنگرفت، در نتیجه اختلاف معنیداری بین تیمارها مشاهده نشد( ۰۵ / p<0 ). میانگین افزایش وزن روزانه در گروههای مصرف کننده سطوح مختلفجلبک سارگاسوم ایلیسیفولیوم نشان داد که بین تیمار حاوی ۳۰ % جلبک و تیمارهای کنترل، ۱۰ % و ۲۰ % اختلاف معنیدار وجود دارد، ولی با توجه جدول، اختلاف بین تیمارهای کنترل، ۱۰ % و ۲۰ % معنیدار نبود