سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدرضا تهرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشگاه بیرجند
مسلم باشتنی – اعضای هیات علمی گروه علوم دامی دانشگاه بیرجند
عباسعلی ناصریان – عضوهیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسن فتحی – اعضای هیات علمی گروه علوم دامی دانشگاه بیرجند

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تغذیه برگ عناب بر برخی خصوصیات تخمیر شکمبه و متابولیت های خون ، از ۲۷ راس بز ماده کرکی به مدت ۷۵ روز استفاده شد که از این مدت ۱۵ روز به منظور دوره عادت پذیری در نظر گرفته شد. بزها به طور تصادفی در هر یک از سه تیمار در قالب طرح آزمایشی کاملا تصادفی قرار داده شدند.جیره های آزمایشی شامل: ۱- جیره شاهد (بدون برگ عناب) ،۲- جیره حاوی ۵/۷ درصد برگ عناب و ۳- جیره حاوی ۱۵ درصد برگ عناب بود. استفاده از برگ عناب در جیره بزها اختلاف معنی داری بر روی میزان تری گلیسرید خون در بین تیمارها نداشت.اما جیره ۵/۷درصد میزان سرمی گلوکز خون را نسبت به تیمار شاهد و ۱۵ درصد کاهش داد. همچنین میزان نیتروژن اوره ای خون در تیمار شاهد نسبت به تیمارهای ۵/۷ و ۱۵ درصد اختلاف معنی داری وجود داشت. نتایج حاصل از آزمایش فوق نشان داد که بین میانگین pH و نیتروژن آمونیاکی شکمبه بزهای تغذیه شده با جیره های آزمایشی اختلاف معنی دار آماری وجود نداشت.