سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود شریفی تبار – کارشناس ارشد جوشکاری، مربی گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشکده مهند
اسما سارانی – دانشجوی کارشناس مهندسی متالورژی و مواد، گروه مهندسی متالورژی و مواد
زهرا استوار – دانشجوی کارشناس مهندسی متالورژی و مواد، گروه مهندسی متالورژی و مواد
سمیرا خورشاهیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی گرایش شناسایی و انتخاب مواد فل

چکیده:

در این تحقیق تاثیر پاس در فرایند اصطکاکی اغتشاشی (Friction stir processing) بر ریز ساختار و خواص مکانیکی لایه سطحی ایجاد شده د رآلیاژ آلومینیوم ۵۰۵۲ مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظورف فرایند اصطکاکی اغتشاشی از یک تا چهار پاس روی سطح نمونه ها انجام شد. ریز ساختار میکروسکوپی با استفاده از میکروسکوپ نوری بررسی شد. آزمون سختی و کشش نیز برای بررسی خواص مکانیکی مورد استفاده قرار گرفت. رد نهایت با توجه به نتایج بدست آمده رابطه بین استحکام تسلیم ، استحکام کششی و سختی با اندازه دانه در آلیاژ آلومینیوم ۵۰۵۲ نیز ارائه شد. نتایج نشان داد که افزایش تعداد پاسها، اندازه دانه ها د رناحیه اغتشاش یافته (Stir Zone) کاهش یافته است. همچنین با افزایش تعداد پاس ها، استحکام تسلیم، استحکام کششی و سختی ناحیه اغتشاش یافته است. این تحقیق نشان داد که در مورد آلیاژ آلومینیوم ۵۰۵۲ نیز رابطه بین استحکام تسلیم و استحکام کششی با اندازه دانه را می توان با تقریب قابل قبول توسط معادله هال-پچ بیان کرد.