سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابراهیم توکلی – دانشجوی کارشناسی ارشد، شناسایی و انتخاب مواد مهندسی دانشگاه یزد
مسعود عطاپور – استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
علی شفیعی – دانشیار ،دانشکده مهندسی مواد،دانشگاه صنعتی اصفهان
بهزاد صادقیان – دانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این پژوهش به بررسی تاثیر تعداد پاس جوشکاری بر ریزساختار و رفتار خوردگی فولاد زنگ نزن ۳۰۴L پرداخته شده است. برای این منظور، نمونههای جوشکاری از طریق روش جوشکاری قوسی تنگستن- گازGTAW) با استفاده از فلز پر کننده٣٠٨ بصورت تک پاس، دو پاس و سه پاس تهیه شد. ریزساختار مناطق جوشکاری شده با استفاده از متالوگرافی، پراش پرتوایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد مطالعه قرار گرفت. ارزیابی رفتار خوردگی با استفاده از آزمون پلاریزاسیون پتانسیودینامیک در محلول ١ مولارH2SO 4مورد توجه قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش تعداد پاسهای جوشکاری، مقاومت خوردگی نیز افزایش مییابد. این موضوع به تغییرات ریزساختاری ایجاد شده ناشی از تغییر میزان کاربیدهای کروم نسبت داده شد و با استفاده از تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی از نمونههای مختلف تایید شد