سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی نظم ده – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله، دانشکده عمران و نقشهبرداری،دانشگاه آزاد قزوین
محمد آقائی سرشار – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله، دانشکده عمران و نقشهبرداری،دانشگاه آزاد قزوین

چکیده:

گنبدهای مشبک تک لایه گروهی از سازههای فضاکار هستند که جهت پوشش فضاهای وسیع با دهانههای بزرگ مورد استفاده قرار میگیرند.ایمنی و عدم خرابی این سازهها از اهمیت زیادی برخوردار است. بر خلاف سازههای متعارف که اطلاعات کافی در مورد رفتار دینامیکی آنها تحت فعالیت های لرزهای دردست است، در مورد سازههای فضاکار چنین نیست. در این مقاله با استفاده از آییننامه طراحی چینی با توجه به تعداد محدودی رکورد، تجزیه و تحلیل و طراحی لرزه ای مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین پاسخهای عددی حاصل از تاثیر بیشینه پاسخ شتاب زمین، شتاب طیفی طرحنیز درنظر گرفته شده است. با استفاده از تحلیل تاریخچه زمانی ۱۱۱ رکورد مورد ازریابی قرار گرفته. نتایج حاصل ازاثر بار لرزهای در سازه و عکسالعمل تکیهگاهی و برش پایه تحت تمامی رکوردها و طبق آییننامه چین که ۳ و یا ۷ رکورد انتخاب شده مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج که از سنجش رکوردها بدست آمده به منظور تجزیه وتحلیل و طراحی گنبد مشبک تحت بار لرزهای مورد استفاده قرار میگیرند