سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعدی کریم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد ، ارومیه گروه علوم دامی
فرهاد فرخی اردبیلی – استادیاراندانشگاه ارومیه
ایرج برنوسی –

چکیده:

غلظت اسپرم، نوع رقیق کننده، نوع اسپرم چمبر، دما، تعداد فیلد می تواند یکی از عوامل تاثیر گذار بروی نتایج حاصل از آنالیز اسپرم توسط سیستم CASA (Computer Assisted Sperm Analysis)باشد در این تحقیق تاثیر تعداد اسپرم آنالیز شده بر روی نتایج CASA در بز مهابادی ارزیابی گردید.نمونه های منی از ۵ راس بز نژاد مهابادی موجود در بز داری دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه و با استفاده از واژن مصنوعی جمع آوری شد و با همدیگر مخلوط گردیدند. پس از شمارش اسپرم با استفاده از لام هموسیتومتر، نمونه ی مخلوط شده به میزان ۶ ملیون اسپرم در هر میلی لیتر رقیق گردید. آنالیز اسپرم ها با میکروسکوپ متصل به CASA و با بزرگنمایی X10 انجام گرفت. . از هر نمونه در هر تکرار دو لام تهیه و ارزیابی و در هر ارزیابی از ۱۵ فیلد جداگانه لام فیلم برداری گردید. پارامترهای مختلف محاسبه شده توسط سیستم CASA برای اسپرم های شناسایی شده در ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ و ۱۵ فیلد بطور جداگانه ثبت گردید. بعد از آنالیز۱۵ فیلد، مشاهده گردید که افزایش تعداد فیلد و در نتیجه تعداد اسپرم آنالیز شده هیچ تاثیر معنی داری برروی پارامترهای مختلف محاسبه شده توسط CASA نداشته است(P>0.05). بر اساس نتایج تحقیق حاضر آنالیز حدود ۱۰۰ اسپرم در حداقل ۴ فیلد با دو تکرار برای ارزیابی منی بز در غلظت ۶ میلیون در هر میلی لیتر کافی میباشد و افزایش تعداد اسپرم یا فیلد آنالیز شده تاثیر قابل توجهی برروی پارامترهای مختلف محاسبه شده نداشته است