سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد واقفی – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خلیج فارس
حسن باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر، دانشکده تحصی
مالک موحدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر، دانشکده تحصی

چکیده:

امروزه در طراحی اعضاء بتنی، آرایش میلگرد های مورد نیاز همچون گذشته تابع مختصر محدودیت های آیین نامه ای است،لذا طراح می تواند با توجه به درصد فولاد مورد نیاز مقطع و رعایت فواصل مجاز، قطر میلگرد های مصرفی را به دلخواه در نظر بگیرد. قطعاً بر اساس روابط موجود در صورت عدم تغییر ارتفاع موثر، تفاوت چشمگیری در میزان ظرفیت باربری اعضایی با هندسه و آرایش متفاوت فولاد، ظاهر نخواهد شد لکن از آن جا که عواملی چون محصوریت بتنconfinement) و تغییرات مختصر بعد موثر میلگرد های مصرفی، می توانند در میزان سختی و شکل پذیری عضو موثر واقع شوند، رفتار لرزه ای و انعطاف پذیری آنها متفاوت و در خور بررسی می باشد. این تحقیق به مطالعه ی آزمایشگاهی سه ستون بتن آرمه، با آرایش و قطر های متفاوت میلگرد های طولی می پردازد، این در حالی است که درصد فولاد مورد نیاز هر سه مقطع یکسان فرض شده است همچنین برای کنترل خروجی های آزمایشگاه، این ستون ها در نرم افزارAnsys با مقیاس یک دهم نمونه ی آزمایشگاهی مدل سازی شده اند. نتایج حاصله حاکی از تغییرات سختی و میزان شکل پذیری در این سه نمونه ستون می باشد.امروزه متراکم ساختن مصالح جهت دستیابی به بتن پرمقاومت، مورد توجه اکثر محققین میباشد. توزیع اندازه ذرات سنگدانه، نقش مهمی را در متراکم سازی مصالح چسبنده ایجاد م یکند. سوالات تحقیق: این تحقیق، به بررسی میزان تاثیر قطر آرماتور های فولادی در سختی عضو بتن مسلحه می پردازد؛ بعبارت دیگر؛کاهش یا افزایش تعداد آرماتور های فولادی چه پیامدی را برای عضو بهمراه خواهد داشت