سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

مهناز عبدی – گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
پروین فرزانگی –
رزیتا فتحی – گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندر
عباس قنبری نیاکی – گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندر

چکیده:

هدف: استفاده از مکمل های اثرگذار بر عملکرد ورزشی در مقایسه با مکمل های صناعی مورد توجه بسیاری ازعلمای تغذیه ورزشی، قرار گرفته است. هدف ازاین مطالعه بررسی اثر تعاملی تمرین استقامتی و عصاره الکلی خاممگنولیابر سطوح اینترلوکین ششو ده، گلوکز و گلیکوژن کبدی در موش های صحرایی نر بود. مواد و روش ها: این مطالعه تجربی برروی ۱۱ سر موش صحرایی نر ۸ ۶ هفته ای که به طور تصادفی به ۷گروه کنترلسالین، تمرینسالین و -تمرینمگنولیا تقسیم شده بودند، انجام شد. گروه های تمرینی به مدت ۶هفته ) ۸۵ دقیقه در روز، ۰روز در هفته ، ۱۰ متر در دقیقه، با شیب صفر درصددرجه( بر روی نوار گردانبه تمرین پرداختند . عصاره مگنولیا و سالین درحجمی مساوی ) ۱ میلی لیتر به ازائ هر کیلو گرم وزن( از ابتدای هفته دوم به مدت ۱ هفته ) ۰ روز در هفته( به هرسه گروه خورانده شد. مقادیر اینترلوکین شش و ده با روش الایزا و گلوکزوگلیکوژن به روش رنگ سنجی اندازه گیری شد.