سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه ساسانی – کارشناسی ارشد آبیاری زهکشی وزارت جهاد کشاورزی ، معاونت آب و خاک و صنایع
علیرضا پرستار – کارشناسی ارشد آبیاری زهکشی وزارت جهاد کشاورزی ، معاونت آب و خاک و صنایع

چکیده:

توزیع و تحویل حجمی آب در شبکه های آبیاری و زهکشی در زمان مناسب آبیاری و به مقدار صحیح تعیین شده ، از مسایل مهم شبکه ها چه در بخش طراحی و تعیین ابعاد ظرفیت کانال ها و زهکش ها و چه در بخش اجرا جهت رسیدن به بهره وری حداکثر در تولید می باشد. تاثیر این مقادیر بر حجم آب تحویلی در نقاط تحویل شبکه های آبیاری و زهکشی از اصول طراحی و اجرای پروژه های آبی می باشد. در این تحقیق تاثیر تطویل دوره آماری برای سه منطقه مختلف اقلیمی نیمه خشک سرد ، معتدل و خشک بیابانی مورد بررسی قرار گرفته و با دوره کوتاهتر آماری مطابق با شاخص های آماری قیاس گردیده است مطابق با این تحلیل ، تطویل دوره آماری منجر به ارقامی حول میزان متوسط تبخیر و تعرق منطقه شده و این در حالی است که در گروه بندی داده ا مطابق با نقاط اوج و نشیب نمودار تبخیر و تعرق در سالهای مختلف ، این اختلاف معنی دار می باشد . لدا تعمیم متوسط بلند مدت برای کلیه سالها منجر به کم و یا بیش برآوردی نیاز آبی می گردد. در این تصمیم گیری جهت برنامه ریزی های بلند مدت با کوتاه مدت متفاوت بوده و اولی مبتنی بر تعریف سالهای شاخص و دومی ترجیحا بهره گیری از داده های به هنگام اقلیمی است. این موضوع از جمله موارد مهم در مستندات نیاز آبی کشور ( سند ملی آب) بوده که می تواند متضمن همخوانی بیشتر خروجی این سند با شرایط واقعی باشد.