سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی یوسفی – دانشگاه پیام نور واحد زرین دشت
محمدجعفر بحرانی – دانشگاه شیراز دانشکده علوم کشاورزی
علی نقی فرحبخش –
مونا دستوری –

چکیده:

به منظور ارزیابی تاثیر تسطیح لیزری و تناوبهای زراعی بر بانک بذر و پویایی جمعیت علف هرز خردل وحشی آزمایشی در سال زراعی ۹۰-۸۹ در دو مزرعه تحت تناوبهای زراعی پنبه – آیش، پنبه – گندم و گندم ، ذرت – آیش – پنبه در شهرستان زرین دشت واقع در ۲۶۵ کیلومتری جنوب شرق شیراز به طور مجزا انجام شد نمونه برداری از مزارع بصورت گسسته و در محل تلاقی شبکه نقاط مربعی ۲۰×۲۰ متر در دو مرحله پیش و پس از تسطیح لیزری صورت گرفت. جهت توصیف توزیع مکانی علف هرز از زمین آمار استفاده شد و توابع واریوگرام محاسبه و نقشه های توزیع مکانی رسم شد اجزا واریوگرام در مراحل مختلف نمونه برداری و در تناوب ها متفاوت بودندو این تفاوت در نقشه های توزیع مشهود بود.