سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی یوسفی – دانشگاه پیام نورواحدزرین دشت
محمدجعفر بحرانی – دانشگاه شیراز دانشکده علوم کشاورزی
علی نقی فرح بخش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیرازدانشکده کشاورزی
مونا دستوری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیرازدانشکده کشاورزی

چکیده:

به منظورارزیابی اثرتسطیح لیزری وتناوب زراعی بربانک بذروپویایی جمعیت علف هرز علف شورآزمایی درسال زراعی ۹۰ ۱۳۸۹ درسه مزرعه تحت تناوب زراعی گندم آیش ،گندم ،آیش ،پنبه ،گندم وگندم ،ذرت ،آیش وپنبه درشهرستان زرین دشت واقع در۲۶۵کیلومتری جنوب شرق شیرازبه طورمجزا انجام شد.نمونه برداری ازمزارع به صورت گسسته ودرمحل تلاقی شبکه نقاط مربعی ۲۰×۲۰دردو مرحله پیش وبعدازتسطیح لیزری صورت گرفت جهت توصیف توزیع مکانی علف هرزاز زمین آمار استفاده شدوتوابع واریوگرام محاسبه ونقشه های توزیع مکانی رسم شد.اجزاواریوگرام درمراحل مختلف نمونه برداری وتناوب ها متناوب بودند واین تفاوت درنقشه های توزیع مشهودبود. نتایج نشان دادکه عملیات تسطح لیزری بسته به نوع تناوب تاثیر متاوتی برتراکم وپراکگنش بذرعلف شورداشت به نحوی که درهمه تناوب هاکاهش تراکم بذروتخریب لکه های علف هرزبه دنبال داشت .