سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد رحمن پورآذر – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه تبریز
سید جلال طباطبایی – استاد گروه علوم باغبانی دانشگاه تبریز
صاحبعلی بلندنظر – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه تبریز
اولدوز طهماسب پور – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی

چکیده:

کاهو جزء سبزیهای برگی است که استعداد تجمع نیترات را دارد و در تغذیه و رژیم غذایی انسان نقش مهمی دارد بنابراین توجه به کیفیت آن امری ضروری است. نیترات هم یکی از فاکتورهای کیفیت است که در کاهو باید مورد توجه قرار گیرد. دیاکسیدکربن اتمسفر تاثیر زیادی در فرآیندهای فیزیولوژیکی گیاهان دارد. بنابراین جهت تعیین اثر دی اکسیدکربن محیط ریشه روی غلظت نیترات در کاهو، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با چهارسطح دی اکسید کربن ( ۰ و ۲۰۰ و ۴۰۰ و ۶۰۰ میلی لیتر در دقیقه) و با ۵ تکرار به اجرا درآمد. نتایج نشان داد که دی اکسیدکربن اثر معنی داری روی کارایی فتوسنتز و شاخص کلروفیل و میزان نیترات موجود در برگ دارد. شاخص کلروفیل در گیاهان شاهد بیشترین مقدار را نشان داد، اما کارایی فتوسنتز در تیمار ۳۰۰ میلی لیتر بر دقیقه دی اکسیدکربن بیشترین مقدار بود و غلظت نیترات در گیاهان تیمار شده در مقایسه با گیاهان شاهد کاهش یافته است.