سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا مرادی – کارشناس ارشد
رامش احمدی – استادیار دانشگاه آزاد قم
الهام صفرپور – استادیار دانشگاه آزاد قم

چکیده:

گرلین یک پپتید معده ای با ۲۸امینواسید اسیل دار است که درسال ۱۹۹۹ به عنوان گیرنده هورمون رشد شناخته شد گرلین توانایی زیادی درتحریک آزادسازی هورمون رشد اخذغذا و اثراتی درمتابولیسم گلوکز تولید مثل عملکرد غده جنسی و تنظیم محور H.P.G دارد درشرایط آزمایشگاهی گرلین اثرقابل توجهی بصورت وابسته به دوز روی گنادوتروپین جفتی HCG و تحریک cAMP جهت ازاد کردن تستوسترون از سلولهای لایدیگ را دارد این اثر گرلین برترشح تستوسترون با کاهش سطح بیان mRNAs جهت تحریک HCG و چندین عامل کلیدی درمسیر استروئیدساز HSD3 P450 scc StAR و اختصاصی بیضه ۱۷-HSD نوع سوم همراه است دراین پروژه اثرات تزریق درون بطنی I.C.V گرلین بصورت مزمن برروی تستوسترون مورد بررسی قرارگرفت بدین منظور تعداد ۲۰ سررت نرباسن ۶۰روز و وزن ۱۰±۱۵۰گرم به گروه های تجربی و کنترل تقسیم بندی و درشرایط ۱۲ساعت نور ۱۲ساعت تاریکی دردمای ۲۲درجه و باآب و غذای کافی نگهداری شدند درسن ۷۷ روزگی کانول گذار یدربطن راست مغز حیوانات توسط دستگاه استریوتاکس انجام شد و پس از بهبودی حیوان درسن ۸۴روزگی با استفاده ازسرنگ هامیلتون ۰٫۰۰۵ml داروی گرلین ۳nmol به مدت یکهفته و هر۲۴ساعت از مکان کانول راهنما داخل بطن راست مغزی i.c.v تزریق شد پس از بررسی نتایج آزمایشات هورمونی کاهش هورمون تستوسترون درگروه تجرب یدرمقایسه با گروه کنترل مشاهده شد.