سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جمشید قیاسی قلعه کندی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
حبیب اقدم شهریار – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
یحیی ابراهیم نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
رامین سلامت دوست نوبر – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

این مطالعه با هدف بررسی اثرات تزریق داخل تخمی گرلین بر فعالیت آنزیم لوس ین آمینوپپتی داز مخاط روده کوچک جوجه ها ی گوشتی انجام پذیرفت. تعداد ۹۰۰ تخم مرغ نطفه دار به صورت تصادفی انتخاب و به پنج گروه آزمایشی در سه تکرار ۶۰ تایی شامل گروه شاهد یا (بدون هیچ نوع تزریق)، گروه دوم (تزریق داخل تخمی ۵/ ۰ سی سی محلول پایه)، گروه سوم (تزریق داخل تخمی ۵۰ میکروگرم گرلین)، گروه چهارم ( ۱۰۰ میکروگرم گرلین) و گروه پنجم (تخمی ۱۵۰ میکروگرم گرلین ) تقسیم شدند . در روز هفتم تزریقات داخل تخم مرغی انجام گردید و در روزهای ۲۱ و ۴۲ دوره پرورش از قسمت های مختلف روده باریک نمونه برداری شد ه و فعالیت آنزیم لوسین آمینوپپتیداز مخاط روده کوچک اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که تزریق داخل تخم مرغ ی ۵۰ میکروگرمگرلین در سنین مختلف در قسمت های متفاوت روده بیشترین تاثیر را بر فعالیت آنزیم لوسین آمینوپپتیداز دارد به نظر می رسد که تزریق داخل تخمی هورمون گرلین با افزایش ترشح هورمون رشد و آنزیم پلی پپتیداز روده ای باعث افزایش فعا لی ت آنز یم لوس ین آمینوپپتیداز در قسمت های مختلف روده ای می شود و در نهایت منجر به بهبود هضم و جذب پروتیین ها در سنین مختلف می گردد . بنابراین تزریق داخل تخم مرغی ۵۰ میکروگرم گرلین پیشنهاد می گردد