سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

نادر محمدی زاد – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
سیدعلی طباطبایی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات یزد

چکیده:

این آزمایش با هدف بررسی ترکیب کودهای شیمیایی پر مصرف و کم مصرف بر صفات کمی و کیفی کنجد رقم داراب ۱۴ با سه تکرار در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در شهرستان ایرانشهر در سال ۱۳۸۷ اجرا گردید. تیمارهای مورد استفاده در آزمون تعدادی ازکودهای ماکرو(نیتروژن،فسفروپتاسیم) و میکرو(آهن،روی،منگنز،مس،منیزیم و گوگرد) بوده که با ترکیب های مورد نظر بر ماده آزمایشی اعمال گردیدند.تغییرات میانگین صفات مربوط به عملکرد دانه مورد آزمون در بین تیمارها زیاد بوده و بیشترین و کمترین میانگین این صفات به ترتیب مربوط به تیمارهای هفتم( NPK1,Fe,Zn,Mn,Cu ) و تیمار شاهد( NP ) بوده است. کاربرد تیمار سوم ( NPK2 )باعث افزایش میزان پروتئین با ۱۸٫۸۸ درصد در بین سایر تیمارها گردید. کاربرد تیمار چهارم( NPK1,Fe ) باعث افزایش درصد روغن به میزان ۹/ ۵۳ % در بین سایر تیمارها گردید. محلول پاشی گیاه با کود کامل باعث افزایش تجمع عناصر غذایی در بذر و دانه گردید.عملکرد دانه با صفات تعداد کپسول در بوته و تعداد دانه در کپسول همیستگی مثیت و معنی داری نشان داد ،اما با صفت درصد روغن همبستگی کمی داشت. با توجه به نتایج بدست آمده کاربرد کودهای میکرو بویژه سولفات مس در کنار کودهای پر مصرف عملکرد بیشتری تولید می نماید