سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی حسین خانی – اعضای هیئت علمی گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
مهدی مرادی – دانشجوی ارشد تغذیه دام و طیور، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
حسین دقیق کیا – اعضای هیئت علمی گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
صادق علیجانی – اعضای هیئت علمی گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده:

این تحقیق جهت ارزیابی تاثیر سطوح مختلف جایگزینی جو با پسماند رستوران در جیره بره های پرواری بر مصرف انتخابی خوراک انجام گرفت. ۱۸ بره نر هیبرید (قزل- مرینوس، مرینوس- مغانی و قزل- بلوچی) در سه گروه بصورت تصادفی در قفسهای متابولیکی قرار گرفتند. جیره های مورد استفاده شامل ۳ سطح جایگزینی جو با پسماند رستوران سطوح (۰، ۵۰ و ۱۰۰ درصد) بود. رفتار انتخاب خوراک در زمانهای ۱ و ۸ ساعت بعد از وعده صبح برای هر گروه در پنج نوبت غذایی مورد مطالعه قرار گرفت. با استفاده از الکهای پنسیلوانیا با منافذ (۱۹، ۸، ۱۸/۱ میلیمتر و سینی زیرین) توزیع اندازه قطعات مواد خوراکی و مصرف انتخابی اجزای خوراک تعیین گردید. نتایج تحقیق تفاوت معنی داری را در استفاده از سطوح مختلف پسماند رستوران در جیره بره های پرواری نشان ندادند