سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سید علی طباطبائی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد
احمد رضا کوچکی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه بذر و نهال کرج
نادر محمدی زاد – کارشناس ارشد زراعت
سید محسن نقیب القرا – کارشناس ارشد زراعت

چکیده:

به منظور بررسی اثر تیمار های کودی مختلف بر عملکرد دانه و درصد روغن کنجد، آزمایشی بصورت بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی ۱۳۸۷ در منطقه ایرانشهر به اجرا درآمد. تیمارهای کودی مختلف که شامل انواع کود ها بود بر روی کرت های آزمایشی اعمال شد . بررسی نتایج تجزیه واریانس صفات مختلف نشان داد که اثر سطوح مختلف کود بر عملکرد دانه، درصد روغن و عملکرد روغن معنی دار بود . بالاترین میزان عملکرد دانه ( ۱۷۴۰ کیلوگرم در هکتار ) و بالاترین عملکرد روغن ( ۹۲۳ کیلوگرم در هکتار ) مربوط به تیمار T7 بود در حالی که بالاترین درصد روغن در تیمار T4 با ۵۳/۹ درصد روغن مشاهده گردید.