سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد رضا داوری – دکتری اگرواکولوژی، دانشگاه پیام نور اراک
محمد میرزاخانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان، گروه کشاورزی، فراهان، ایران
محمد احمدی – دانشجوی کارشناسی علوم کشاورزی دانشگاه پیام نور اراک
راضیه فرج زاده – دانشجوی کارشناسی علوم کشاورزی دانشگاه پیام نور اراک

چکیده:

به منظور بررسی کشت بچه ذرت baby corn با در نظر گرفتن اهمیت تغذیه گیاهی آزمایشی در بهار سال زراعی ۱۳۹۰ در مزرعه تحقیقاتی و آموزشی پردیس دانشگاه پیام نور اراک به صورت طرح آزمایشی بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد . تیم آن‌ها شامل شاهد (عدم مصرف کود) ؛ کود شیمیایی ۱۰۰ کیلوگرم نیتروژن، ۵۰ کیلو فسفر و ۲۷ کیلوگرم پتاسیم ؛ کود دامی معادل ۱۰۰ کیلوگرم نیتروژن توصیه شده ؛ ورمی کمپوست معادل ۱۰۰ کیلوگرم نیتروژن؛ کود دامی ۵۰ % نیتروژن توصیه شده+ ورمی کمپوست ۵۰ % نیتروژن توصیه شده + نیتروکسین ۲ لیتر در هکتار؛ کود دامی ۵۰ % نیتروژن توصیه شده + ورمی کمپوست ۵۰ % نیتروژن توصیه شده+ تنظیم کننده زیستی کلپاک ۲ لیتر در هکتار؛ کود دامی ۵۰ % نیتروژن توصیه شده + اوره ۵۰ % نیتروژن توصیه شده + نیتروکسین + کلپاک؛ ورمی کمپوست ۵۰ % نیتروژن توصیه شده + اوره ۵۰ % نیتروژن توصیه شده+ نیتروکسین + کلپاک؛ کود دامی ۲۵ % نیتروژن توصیه شده + ورمی کمپوست ۲۵ % نیتروژن توصیه شده + اوره ۵۰ % نیتروژن توصیه شده + % نیتروکسین + کلپاک و کود دامی ۳۵ % نیتروژن توصیه شده + ورمی کمپوست ۳۵ % نیتروژن توصیه شده + اوره ۳۰% نیتروژن توصیه شده + نیتروکسین + کلپاک بودند. در این آزمایش بیشترین عملکردها به ترتیب از تیمارهای کود دامی ۳۵ % + ورمی کمپوست ۳۵ %(+ اوره ۳۰ % + نیتروکسین + کلپاک و کود دامی ۲۵ % + ورمی کمپوست ۲۵% + اوره ) ۵۰ % + نیتروکسین + کلپاک و تیمار شاهد کود شیمیایی ۲۰۰ کیلوگرم اوره در هکتار بدست آمد. نتایج این آزمایش نشان داد که تغذیه تلفیقی مواد ارگانیک و شیمیایی در کوتاه مدت و مواد ارگانیک در طولانی مدت می توانند ضمن تأمین عملکرد مناسب، سبب بهبود خاک و محیط زیست نیز شوند.