سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرضیه مختارپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا کیانی رشید – دانشیار گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوس
محسن حدادسبزوار – دانشیار گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوس

چکیده:

در این پژوهش از ترکیبات حاوی عناصر منیزیم و کلسیم به منظور ایجاد مکان های هسته بندی برای رسوب گرافیت درچدن نشکن استفاده شده است. برای این منظور قالب ها به روش افزودن فروسیلیکو منیزیم در پاتیل(ساندویچی) و با بهرهگیری از ذوب تهیه شده در کوره زمینی ریخته گری و ترکیبات افزودنی نیز بصورت پودری در راهگاه تعبیه شدند. نمونه های تهیه شده پس از آنالیز شیمیایی مورد ارزیابی های میکروسکوپی نوری و الکترونی قرار گرفتند. با توجه به نتایج آنالیزEDSو بررسی حضور این عناصر در مرکز کره های گرافیتی، مشخص شد که این عناصر با ایجاد ترکیبات پیچیده ای باانطباق شبکه ای مناسب با گرافیت، مکان های هسته بندی غیرهمگن را برای رسوب فازگرافیت در مذاب فراهم می آورند