سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ساناز سروری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

امروزه هر چه بیشتر می گذرد نسبت به آثار جسمانی و روانی ورزش اهمیت و توجه بیشتری نشان داده و آثارمفید ورزش بیشتر کشف می شود به گونه ای که مطالعات انجام گرفته نیز موید این موضوع است که افراد مبتلا بهبیماری های روانی را باید در بین افراد کم تحرک و گوشه گیر جستجو کرد . از طرفی اختلالات روانی در بین دانشجویان که افراد برگزیده جامعه هستند می تواند تاثیرات منفی داشته و مشکلات عدیده ایجاد نماید. لذا هدفتحقیق بررسی تاثیر تربیت بدنی عمومی ) ۱( برسلامت روانی دانشجویان دختر می باشد . پژوهش حاضر به روش نیمه تجربی و با استفاده از یک طرح تحقیق پیش آزمون پس آزمون انجام شد. نمونه آماری شامل ۱۵۵ دانشجوی -دختر دانشگاه آزاد اسلامی مشهد که تربیت بدنی عمومی ) ۱( را انتخاب نموده بودند، میباشد؛ که بطور تصادفی خوشه ای انتخاب شدند . در این پژوهش از دو پرسشنامه سلامت روانی گلدبرگ و پرسشنامه محقق ساخته اطلاعات فردی استفاده گردید. شرکت کنندگان در یک دوره کلاس های تربیت بدنی عمومی ) ۱( شرکت نمودند. تحلیل دادهها با به کارگیری آزمون t استیودنت p<0/05 انجام شد. یافته ها نشان داد که یک جلسه فعالیت بدنی در هفته نه تنها بر سلامت روانی بلکه بر سایر مولفههای آن نیز تاثیر معنیداری ندارد و تنها بر علائم اختلال جسمانی دانشجویان تاثیر معنیداری داشته است. در یک نتیجهگیری کلی، تاثیرپذیری ورزش بر سلامت روانی احتیاج به انجام حداقل ۷ بار یا بیشتر فعالیت بدنی در هفته دارد که در تحقیق حاضر با توجه به کم بودن تعداد جلسات تاثیر مثبت و معناداری بر سلامت روانی دانشجویان مشاهده نشد.