سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

داوود رحمانی – کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی-زراعت،دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسل
فرشته امینی – کارشناسی ارشد زیست شناسیعلوم گیاهی(فیزیولوژی گیاهی) دانشگاه آزاد اسل
جهانفر دانشیان – استاد مهندسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکست
سیدعلیرضا ولدآبادی – استاد مهندسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکست

چکیده:

به منظور بررسی اثر تراکم گیاهی بر تغییرات عملکرد و اجزای ارقام سویا درکشت دوم، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات چای استان گیلان به اجرا درآمد. عامل رقم در چهار سطح شامل ساری، زان، اِل۱۷ و ویلیامز و تراکم در چهار سطح شامل۲۰ ،۳۰ ،۴۰ و۵۰ گیاه در متر مربع در نظر گرفته شدند. نتایج بدست آمده نشان داد که اثر تیمارهای تراکم و رقم بر تعداد غلاف در گیاه، تعداد غلاف در متر مربع، تعداد دانه در گیاه، تعداد دانه در متر مربع، عملکرد تک گیاه، عملکرد دانه در متر مربع ، وزن صد دانه و شاخص برداشت معنی دار بود. اما اثر متقابل آنها فقط بر تعداد غلاف در گیاه، تعداد دانه در گیاه و وزن صد دانه معنی دار نشان داد. تلاش بازآوری تنها تحت تاثیر تیمار رقم قرار گرفت. از نظر عملکرد دانه رقم زان با ۵۲۳ گرم در متر مربع بیشترین و رقم ساری با ۴۴۶ گرم در متر مربع کمترین عملکرد را نشان دادند. اگرچه با افزایش تراکم از تعداد غلاف و تعداد دانه در تک گیاه کاسته شد، اما به دلیل افزایش تعداد گیاه در واحد سطح، بین عملکرد، تعداد غلاف و دانه همبستگی مثبت و معنی داری(۶/۰=r ) مشاهده گردید.