سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صابر غیابی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
منوچهر فربودی – استادیار استادراهنما
رحیم علیمحمدی – کارشناس ارشد زراعت
سلیمان جمشیدی – دانشجوی دکتری

چکیده:

به منظور بررسی اثرتراکم بوته چهررقم نخود تحت شرایط آبی ازمایشی طی سال زراعی ۱۳۸۸ درمزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه ازاد اسلامی واحد میانه به اجرا درآمد ازمایش فاکتوریل برپایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار به مورد اجرا گذاشته شد رقم های جم ILC482 ازتیپ کابلی و رقمهای پیروز و کاکا از تیپ دسی درسه تراکم ۱۴و۲۰و۳۲ بوته درمترمربع کاشته شدند صفات مورد بررسی شامل تعدادکل غلاف تعداددانه در بوته وزن دانه دربوته ماده خشک کل درصد غلاف پوک ارتفاع بوته دوره پرشدن دانه و وزن صددانه عملکرد درهکتار شاخص برداشت بود کلیه صفات مورد مطالعه دررقم های مورد کاشت باهم اختلاف معنی داری داشتند صفات وزن صددانه عملکرد شاخص برداشت ارتفاع بوته و دوره پرشدن دانه تحت تاثیر تراکم قرارگرفتند و بین آنها تفاوت معنی دار وجود داشت.